Defnyddio calch mewn coed ffrwythau

 Defnyddio calch mewn coed ffrwythau

Charles Cook

Tabl cynnwys

Dysgwch sut i wneud cymysgedd Bordeaux a sylffwr calch ar gyfer eich planhigion.

Mewn amaethyddiaeth, yn gyffredinol, ac mewn perllannau yn arbennig, y defnydd o elfennau cemegol o darddiad naturiol, sef sylffwr, copr a chalchfaen mewn Mae ffurf hydrocsid, wedi bod yn arfer cyffredin ers tro.

Fodd bynnag, er gwaethaf y ffaith eu bod yn cael eu cael yn naturiol, mae angen rhywfaint o ofal arbennig o hyd wrth eu cymhwyso mewn amaethyddiaeth.

Yn y rhifyn hwn byddwn yn trafod calchfaen ocsid, a adwaenir yn gyffredin fel calch.

Y tarddiad

Calch quirky a geir trwy wresogi cryf a malu calchfaen, calchfaen a'r canlyniad cemegol terfynol yw calsiwm ocsid, CaO.

Ar y llaw arall, ceir calch hydradol trwy ychwanegu dŵr at galch poeth a chymysgu dilynol. Canlyniad terfynol y broses yw calsiwm hydrocsid.

Defnyddiau calch

Casiwm hydrocsid, neu galch, sydd dri defnydd mwyaf cyffredin: boncyffion gwyngalchu, cynhyrchu cymysgedd Bordeaux a sylffwr calch.

Cerdded y boncyffion

Cymhwyswyd y dechneg hynafiadol, a ddefnyddiwyd ers yr 16eg ganrif, o ddiogelu boncyff coed ffrwythau â chalch er mwyn hybu iachâd clwyfau wedi'u torri . Ar hyn o bryd, defnyddir y dechneg ddiwylliannol hon yn arbennig ar gyfer

reoli plâu a chlefydau mewn perllannau. Ceir yposibilrwydd o ychwanegu echdynion llysiau sy'n cynyddu'r effaith pryfleiddiad, megis gwrtaith danadl poethion, gwrtaith marchrawn neu wermod.

Gellir ychwanegu surop Bordinese hefyd, gan gynyddu gweithrediad ffwngaidd y cymysgedd yn erbyn gwahanol ffyngau gaeaf. Gellir defnyddio'r pâst hwn trwy frwsio, o'r ddaear i waelod prif ganghennau'r goeden.

Gweld hefyd: Tillandsia funckiana

O safbwynt arall, ar hyn o bryd credir bod y dechneg hon yn golygu mwy o anfanteision na manteision.

>Mae calsiwm hydrocsid yn sylwedd alcalïaidd sy'n cyrydu rhan allanol y goeden, y rhisgl, ac felly'n dileu nid yn unig ffyngau niweidiol, ond hefyd yn peryglu micro-organebau hanfodol eraill i'r planhigyn.

Mae dadl arall yn bodoli os gyda'r ffaith bod mae coed yn cyfnewid nwyon trwy strwythurau sy'n bresennol yn y coesau, felly bydd gwyngalchu trwy ddiddosi'r rhisgl yn cyfyngu neu'n atal y cyfnewidiadau nwyol hyn yn llwyr ac yn peryglu iechyd sbesimen y goeden.

Syrup Bordeaux

Y Mae cymysgedd Bordeaux yn grogiad colloidal, glas awyr, a geir trwy gymysgu hydoddiant copr sylffad wedi'i bentahydrad a daliant calch poeth, nad yw bob amser yn adweithio'n llawn â dŵr.

Rhaid gorchuddio'r calch â dŵr poeth, ei hydoddi a'i drosglwyddo i cynhwysydd arall. Bydd y gweddillion sy'n weddill ar y gwaelod yn cael eu taflu. Argymhellir defnyddio calch cyflym o ansawdd da,gydag isafswm o amhureddau ac wedi'i galchynnu'n dda.

Rhaid i'r llestr a ddefnyddir fod wedi'i wneud o bren, sment neu blastig, er enghraifft. Mae deunyddiau haearn, pres neu alwminiwm yn adweithio â chopr sylffad ac yn ffurfio cyfansoddion annymunol.

Cynrychiolir ansawdd y growt parod gan ei allu crog. I werthuso hyn, arllwyswch ychydig o surop i mewn i wydr a mesurwch gyflymder y gwaddodiad.

Po arafaf yw hi, gorau oll yw ansawdd y surop. Mae cymysgedd Bordeaux yn colli ei effeithiolrwydd dros amser, felly dylid ei ddefnyddio ar unwaith neu o fewn 24 awr.

Gweld hefyd: Harddwch dringo rhosod

Gallwch ychwanegu ychydig o asiant gwlychu. Osgoi ei wasgaru mewn tymhorau oer iawn, yn amodol ar rew.

Triniaethau gaeaf: coed afalau a gellyg - cancr, eryr, moniliosis; eirin gwlanog, bricyll, eirin – cancr, gwahanglwyf, moniliosis.

Triniaethau mewn llystyfiant: ffrwythau sitrws – llwydni llwyd, alternaria, anthracnose, gummosis gwaelodol, cotwm cochineal (ataliol).

Syrop sylffocalsiwm 3>

Mae sylffwr calch yn ffwngleiddiad gyda gweithrediad pryfleiddiad acaricidal a pheth effaith ar wyau a larfa.

Gall sylffwr calch fod yn ffytotocsig ar ddognau uwch na 2% ar gyfer ysgewyll sy'n llai na 15 diwrnod oed ac yn iau. haul (tymheredd uwch na 28 °C a lleithder cymharol o dan 65%).

Rhaid defnyddio'r cymysgedd bob amser mewn cyfnodau oer ac argymhellir idefnyddio cyfrwng gwlychu.

Fe'ch cynghorir yn gyntaf i brofi cymhwysiad ar ychydig o weithfeydd cyn ei ddefnyddio ar raddfa fwy. Gall achosi henaint rhai hen ddail, ond dim ond ar ôl trosglwyddo eu cronfeydd wrth gefn i ddail cyfagos y maent yn disgyn, heb fod yn gyfystyr â cholled i'r planhigyn.

Ar ôl triniaeth â hydoddiant sylffwr deuocsid, mae angen aros o leiaf 2-3 wythnos i'w drin â chymysgedd Bordeaux neu olewau mwynau neu lysiau. Yn yr un modd, ar ôl ei drin â chymysgedd Bordeaux, rhaid i chi aros o leiaf 2-3 wythnos i ddefnyddio'r hydoddiant calch sylffwr ac, yn yr achos arall, aros 30 diwrnod.

Ar ôl ei roi, rhaid golchi'r offer chwistrellu gyda toddiant 10% o finegr neu lemwn ar gyfer pob litr o ddŵr.

Mae'r calch sylffwr yn gynnyrch cost isel, gydag ystod eang o ddefnyddiau, ac mae ganddo hefyd y fantais o gael effaith ysgogol ar lystyfiant (maetholion: calsiwm a sylffwr).

Mewn llawer o achosion, mae'n disodli cymysgedd Bordeaux gyda mantais gan nad yw'n cynnwys copr ac, felly, nid yw'n cyfrannu at ei groniad yn y pridd ac oherwydd bod ganddo weithred iachaol.

Triniaethau gaeaf (surop 10% wedi'i wanhau): afal, gellyg, gwins - gwiddon, bygiau bwyd, cancr rhisgl, llwydni powdrog, moniliosis; eirin gwlanog, eirin, bricyll, ceirios, cnau almon – gwiddon, chwilod, cancr rhisgl, llwydni powdrog, moniliosis a gwahanglwyf.

Triniaethau mewnllystyfiant (wedi'i wanhau 2-3%) ffrwythau sitrws - llwydni huddygl, anthracnose, gummosis gwaelodol (boncyff), gwiddon, coma ysgarlad, cochineal smotyn melyn, glöwr sitrws, cochineal cotwm (ymlid); coeden afalau, coeden gellyg, coeden gwins, coeden medlar - llwydni powdrog, eryr, moniliosis, São José cochineal, corryn coch, diflaswyr (ymlid); coeden eirin gwlanog, coeden eirin, coeden bricyll, coeden geirios, coeden almon – llwydni powdrog, gwahanglwyf, moniliosis, plwm, cancr, peachen wlanog wen.

Mae calch, fel y gwelir, yn chwarae rhan bwysig iawn mewn amaethyddiaeth. Fodd bynnag, mae angen cyfres o ragofalon, oherwydd pe bai'n cael ei gamddefnyddio, mae'n golygu risgiau uchel iawn i blanhigion

A wnaethoch chi hoffi'r erthygl hon?

Yna darllenwch ein Cylchgrawn, tanysgrifiwch i sianel YouTube Jardins, a dilynwch ni ar Facebook, Instagram a Pinterest.


Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.