Morugem, planhigyn sy'n gysylltiedig yn y frwydr yn erbyn gordewdra

 Morugem, planhigyn sy'n gysylltiedig yn y frwydr yn erbyn gordewdra

Charles Cook

Yn amlwg yn ddi-nod, mae Morugem ( Stellaria media ) yn blanhigyn sydd â gwerth maethol gwych a lefel amddiffyniad, gyda eiddo hynny lleihau anhwylderau amrywiol.

Gweld hefyd: Ffrwyth y mis: medlar Ewropeaidd

O effeithiolrwydd profedig, gellir ei ddarganfod ychydig ym mhobman a gellir ei fwyta yn fewnol neu'n allanol, ar ffurf trwyth (detholiad alcohol), cywasgiadau, finegr, cawl neu salad.

Roedd llyngyr y coed yn hysbys i'r Groegiaid hynafol, ar ôl cael ei argymell gan Dioscorides i drin problemau llid y golwg. Yn Lloegr, lle mae'n cael ei adnabod fel gwygbys neu adar y dŵr (cyw iâr neu laswellt yr adar), fe'i hystyrir fel y planhigyn mwyaf tyner ymhlith yr holl blanhigion gwyllt bwytadwy. Yn yr Oesoedd Canol roedd yn cael ei werthfawrogi'n fawr a'i werthu yn strydoedd Llundain fel planhigyn gourmet ond hefyd i drin plant â diffyg maeth.

Nodweddion a chynefin

O'r Cariofilaceae teulu, mae ei enw gwyddonol – Stellaria media – i’w briodoli i’r ffaith bod ei flodau gwyn bach yn debyg i sêr. Defnyddiwyd y blodau hyn i wneud rhagolygon y tywydd oherwydd ar ddiwrnodau braf y gaeaf maent yn agor tua naw y bore ac yn cau yn y nos yn unig. esgyn gyda nodau wedi'u diffinio'n dda, dail glabrous (sidanaidd a di-flew), cyfan a chyferbyn, bachblodau gwyn siâp seren, yn blodeuo rhwng Rhagfyr ac Ebrill. Mae'n tyfu ar ymyl llwybrau, priddoedd gwlyb, paith, tir heb ei drin, gerddi, ymhlith lleoedd eraill. Mae'n eithaf cyffredin ledled Ewrop a hefyd yn Asia.

Cydrannau a phriodweddau

Yn gyfoethog mewn saponins, mucilages, halwynau mwynol fel copr a haearn, calsiwm, ffosfforws, magnesiwm a sinc a fitaminau A a C.

Yn defnyddio

Yn y llwybr treulio, mae'n lleddfu gwynt, mae'n blanhigyn hawdd ei dreulio, yn rheoli'r coluddyn a gellir ei ddefnyddio fel carthydd neu yn erbyn rhwymedd, colitis, asidedd, gastritis neu syndrom coluddyn llidus. Mae'n rheoli gwres gormodol yn yr iau a'r goden fustl.

Mae'n tawelu ac yn meddalu ac yn gweithredu'n ddisgwylgar ar y system resbiradol. Gellir ei ddefnyddio mewn achosion o asthma, peswch, laryngitis, broncitis a hefyd yn lleihau twymyn a syched. Yn y llwybr wrinol, mae'n gweithredu fel diuretig, yn helpu i ddileu tocsinau, yn gwella gweithrediad yr arennau, yn glanhau'r croen, yn lleddfu poen arthritig a phroblemau gordewdra.

Gweld hefyd: Planhigion sy'n ymladd llid y llygaid

Yn allanol, fe'i defnyddir yn y driniaeth yn erbyn golwg a llid y croen oherwydd ei weithred adfywiol a gwrthlidiol Defnyddiol iawn mewn golchiadau neu gywasgu mewn achosion o frathiadau gan bryfed, llosg haul neu losgiadau eraill, chwyddo, cornwydydd, ecsema a phoenau rhewmatig.

Coginio

Adnodd gwyllt maethlon iawn, gellir ei ddefnyddio mewn cawlbob yn ail â danadl poethion, colomennod, chard, sbigoglys, ymhlith eraill. Mewn salad neu pesto, yn lle basil.

Cosmetics

Rysáit finegr Moruge i olchi eich wyneb neu ei ddefnyddio mewn dŵr bath:
  • Dau gwpan o bryfed pin ffres a thri cwpanau o finegr.
  • Brwsiwch â chymysgydd llaw a gadewch iddo straenio.
  • Mae gan y finegr hwn liw gwyrdd leim a fydd yn troi'n lliw euraidd hardd ymhen ychydig ddyddiau. Storio yn yr oergell a defnyddio dwy neu dair llwyaid wedi'u gwanhau mewn dŵr cynnes i olchi'ch wyneb - mae'n helpu i adfer pH eich croen, yn enwedig os ydych chi'n byw mewn ardaloedd lle mae'r dŵr yn rhy alcalïaidd.

Rhagofalon

Gall dosau gormodol achosi dolur rhydd a chwydu. Osgowch yn ystod beichiogrwydd a llaetha.

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.