y melonau

 y melonau

Charles Cook

Yn gyfoethog mewn fitaminau A a C a photasiwm, ac yn isel mewn protein a chalorïau, sy’n eu gwneud yn fwyd addas ar gyfer deietau a chydrannau o ddeiet iach.

Y melonau a dyfir ym Mhortiwgal (Cucumis melo var. inodorus) yn tarddu o gyltifarau o Benrhyn Iberia, ac mae tarddiad hynafol y melon yn Affrica neu'r Dwyrain Canol. Yn Ewrop, fe'i cyflwynwyd gan yr Arabiaid, sef yn rhanbarth Penrhyn Iberia, yr ardal dyfu hynaf ar y cyfandir hwn a lle mae cynhyrchu melonau yn parhau i fod yn rhagorol.

Gweld hefyd: FFASIWN A GEMWAITH, CARIAD PERFFAITH

Amrywiaeth arall sy'n cael ei drin ym Mhortiwgal yw Cucumis melo var. reticulatus, a adwaenir yn gyffredin ym Mhortiwgal fel meloa, gyda phwyslais ar y cyltifarau 'Gália' a 'Cantaloupe'.

Tyfu a chynaeafu

A Mae hau melon yn cael ei wneud ar ddechrau'r gwanwyn, mewn tai gwydr neu dai gwydr sy'n amddiffyn planhigion ifanc rhag tywydd rhy oer a llaith. Yn ddiweddarach, bydd y planhigion bach yn cael eu trawsblannu i dai gwydr neu gaeau lle byddant yn tyfu'n gyflym ddiwedd y gwanwyn a'r haf. Mewn iard gefn neu ardd lysiau fechan, dylem ddewis llain gyda phridd ffrwythlon, wedi'i ddraenio'n dda, sy'n llawn deunydd organig, sy'n derbyn golau haul uniongyrchol ac nad yw'n agored i rew.

O'r mathau a dyfir ym Mhortiwgal,' Mae Branco de Almeirim, 'Amarelo', 'Pele-de-sapo' a 'Casca-de-derw' yn sefyll allan. pob planhigyn melonmae'n cymryd llawer o le oherwydd ei fod yn dringwr, ond gellir ei “chwynu” i gynhyrchu mwy o egin ochr a pheidio â thyfu'n ormodol o ran hyd. Fe'ch cynghorir i deneuo'r ffrwythau, gan adael dim ond un melon fesul coesyn i'w dyfu.

Gellir peillio â llaw os yw'r tywydd yn oer a bod ychydig o bryfed o gwmpas. Dylid cynaeafu'r melonau pan fydd y melon yn ildio i'r pwysau a roddwn gyda'n bysedd wrth ymyl y peduncle, pan welwn y ddeilen sydd agosaf at y peduncle yn sych neu hyd yn oed pan fydd ymddangosiad y peduncle ei hun yn newid, yn dechrau sychu.

Cynnal a chadw

Mae Melon yn blanhigyn ymlusgol sy'n tyfu'n gyflym ac sy'n gwerthfawrogi chwynnu a ffrwythloni, sy'n helpu i gynnal ei dwf a datblygiad ffrwythau. Mae hefyd yn hoffi dyfrio, ond dim gormod, a rhaid i'r pridd gael draeniad da. Mewn planhigfeydd masnachol, defnyddir dulliau megis dyfrhau diferion, ond mewn iard gefn rhaid dyfrio yn agos at y traed, gyda phibell ddŵr neu gan ddefnyddio can dyfrio heb ddraen.

Mae gwlychu'r dail yn arwain at ddatblygiad afiechydon ffwngaidd. Mae chwynnu yn weithgaredd pwysig arall gan fod y planhigyn melon yn blanhigyn ymlusgol nad oes angen cystadleuaeth arno gan berlysiau eraill.

Plâu a chlefydau

Mae'r planhigyn melon yn sensitif i nifer o afiechydon sy'n lledaenu'n hawdd mewn achosion poeth. a thywydd llaith, llaith, megis llwydni llwyd a llwydni powdrog, hefyd yn sensitif i bydredd apigol, a phlâu megis nematodau,thrips, pryfed gleision neu bryfed gwynion. Fel mewn diwylliannau eraill, atal yw'r gair allweddol bob amser, hefyd yn ymarfer dyfrio yn agos at waelod y planhigyn, gan osgoi gwlychu'r dail a thrwy hynny achosi achosion o lwydni neu lwydni powdrog.

Gweld hefyd: Ffrwyth y mis: Persimmon

Ar y llaw arall, gall dyfrio gormodol achosi llwydni neu lwydni powdrog, achosi i'r melonau hollti, gan golli gwerth y farchnad ac achosi iddynt bydru.

Priodweddau a defnyddiau

Mae'r melon, fel y melon cysylltiedig, yn ffrwyth haf nodweddiadol, blasus iawn ac adfywiol oherwydd ei gynnwys dŵr uchel. Mae ganddo hefyd gyfres o briodweddau meddyginiaethol, sy'n helpu i frwydro yn erbyn cryd cymalau, arthritis a phroblemau iechyd eraill.

Caiff melonau eu bwyta'n ffres neu wedi'u prosesu yn bennaf, mewn sudd naturiol.

Mae melon yn gyfoethog mewn fitaminau A. ac C a hefyd mewn potasiwm, gan ei fod yn isel mewn protein a chalorïau, sy'n ei wneud yn fwyd addas ar gyfer diet ac yn rhan o ddeiet iach. Gan ei fod yn ffrwyth tymhorol, dylid bwyta melon yn gyflym ar ôl cynaeafu, gan nad yw'n cadw'n dda, nid hyd yn oed yn yr oergell. Yn aml caiff ei weini'n oer, ar ei ben ei hun neu gyda ham.

Charles Cook

Mae Charles Cook yn arddwriaethwr angerddol, blogiwr, a chariad planhigion brwd, sy'n ymroddedig i rannu ei wybodaeth a'i gariad at erddi, planhigion ac addurniadau. Gyda dros ddau ddegawd o brofiad yn y maes, mae Charles wedi hogi ei arbenigedd a throi ei angerdd yn yrfa.Yn tyfu i fyny ar fferm, wedi'i amgylchynu gan wyrddni toreithiog, datblygodd Charles werthfawrogiad dwfn o harddwch natur o oedran cynnar. Byddai’n treulio oriau yn crwydro’r caeau eang ac yn gofalu am blanhigion amrywiol, gan feithrin cariad at arddio a fyddai’n ei ddilyn ar hyd ei oes.Ar ôl graddio gyda gradd mewn garddwriaeth o brifysgol fawreddog, cychwynnodd Charles ar ei daith broffesiynol, gan weithio mewn amrywiol erddi a meithrinfeydd botanegol. Caniataodd y profiad ymarferol amhrisiadwy hwn iddo gael dealltwriaeth ddofn o wahanol rywogaethau planhigion, eu gofynion unigryw, a chelfyddyd dylunio tirwedd.Gan gydnabod pŵer llwyfannau ar-lein, penderfynodd Charles ddechrau ei flog, gan gynnig gofod rhithwir i gyd-selogion gerddi gasglu, dysgu a dod o hyd i ysbrydoliaeth. Mae ei flog deniadol ac addysgiadol, sy'n llawn fideos cyfareddol, awgrymiadau defnyddiol, a'r newyddion diweddaraf, wedi denu dilynwyr ffyddlon gan arddwyr o bob lefel.Mae Charles yn credu nad casgliad o blanhigion yn unig yw gardd, ond noddfa fyw, anadlol a all ddod â llawenydd, llonyddwch, a chysylltiad â natur. Efyn ymdrechu i ddatrys cyfrinachau garddio llwyddiannus, gan ddarparu cyngor ymarferol ar ofal planhigion, egwyddorion dylunio, a syniadau addurno arloesol.Y tu hwnt i'w flog, mae Charles yn aml yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol garddio, yn cymryd rhan mewn gweithdai a chynadleddau, a hyd yn oed yn cyfrannu erthyglau i gyhoeddiadau garddio amlwg. Nid yw ei angerdd am erddi a phlanhigion yn gwybod unrhyw derfynau, ac mae'n ceisio'n ddiflino ehangu ei wybodaeth, gan ymdrechu bob amser i ddod â chynnwys ffres a chyffrous i'w ddarllenwyr.Trwy ei flog, nod Charles yw ysbrydoli ac annog eraill i ddatgloi eu bodiau gwyrdd eu hunain, gan gredu y gall unrhyw un greu gardd hardd, ffyniannus gyda'r arweiniad cywir a thaeniad o greadigrwydd. Mae ei arddull ysgrifennu cynnes a diffuant, ynghyd â’i gyfoeth o arbenigedd, yn sicrhau y bydd darllenwyr yn cael eu swyno a’u grymuso i gychwyn ar eu hanturiaethau garddio eu hunain.Pan nad yw Charles yn brysur yn gofalu am ei ardd ei hun nac yn rhannu ei arbenigedd ar-lein, mae'n mwynhau archwilio gerddi botanegol ledled y byd, gan ddal harddwch fflora trwy lens ei gamera. Gydag ymrwymiad dwfn i gadwraeth natur, mae’n eiriol dros arferion garddio cynaliadwy, gan feithrin gwerthfawrogiad o’r ecosystem fregus yr ydym yn byw ynddi.Mae Charles Cook, sy'n hoff iawn o blanhigion, yn eich gwahodd i ymuno ag ef ar daith ddarganfod, wrth iddo agor y drysau i'r swynol.byd gerddi, planhigion, ac addurniadau trwy ei flog cyfareddol a’i fideos hudolus.